เปิดคำตอบสถานะหัวใจ ‘ทิม พิธา’ พูดแล้วชัดๆว่างหรือไม่ว่าง ก่อนทำอึ้งคำตอบ


สีหน้าแดง ยิ้มเขินออกกล้อง!
เปิดคำตอบสถานะหัวใจ ‘ทิม พิธา’ พูดแล้วชัดๆว่างหรือไม่ว่าง ก่อนทำอึ้งคำตอบ

แม้ว่าจะไม่ได้นั่งเก้าอี้เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่ 30 ของประเทศไทย สำหรับ ทิม พิธา ลิ้มเจริญรัตน์
หัวหน้าพรรคก้าวไกล ก็ยังคงเป็นกำลังใจจากประชาชนอย่างล้นหลาม โดยล่าสุดเมื่อวันที่ 26 ส.ค. 2566
พิธา ได้ลงพื้นที่ อ.เขาชะเมา จ.ระยอง เพื่อช่วย นายพงศธร ศรเพชรนรินทร์ ผู้ส มั ค ร รั บเ ลือกตั้งซ่อมสส.เขต 3 ระยอง หาเสียง

โดยในช่วงหนึ่ง ทิม พิธา ได้แวะร้านข้างทางเพื่อรับประทานอาหารกลางวัน ซึ่งมีผู้สื่อข่าวร่วมนั่งรับประทาน
อาหารกับ พิธา ด้วย และไ ด้ มี ก า ร ม านั่ ง พู ด คุ ย ถึ ง ป ร ะเด็นต่างๆอย่างเป็นกันเอง ช่วงหนึ่งผู้สื่อข่าวได้สอบถาม
ถึงเรื่องสถานะหัวใจ ทิม พิธา ซึ่ง ทิม พิธา ได้กล่าวว่า “โสดครับ โส ด ส นิ ทครับ ตอนนี้ทำแต่งานแล้วก็

ดูแลน้องพิพิม ลูกสาวเป็นหลัก ไม่ได้มีคุยกับใครเป็นพิเศษ พร้อมบอกว่า ตอน นี้ ตั ว เอ ง ยั ง ว่ าง ยังไม่ปิดหัวใจ
แต่ยั ง ไ ม่ มี โ อก าส โด ย เ ชื่ อ ว่า ความรักสวยงามเสมอ”

อีกทั้งก่อนหน้านี้ ทิม พิธา” ยินดี “เศรษฐา” นายกฯ คนที่ 30 ของไทย ชี้ วิ ก ฤติ บ้ า น เ มื อ งตอนนี้ ไม่ใช่แต่เศรษฐกิจ
สิ่งแวดล้อม การศึกษา แต่เกี่ยวกับวิกฤติศรัทธาจากประชาชนด้วย ห่วง รัฐบาลผสมมาจากต่างพรรคกัน ทำงาน
ด้วยกันราบรื่นหรือไม่ ที่ 25 ส.ค. นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรคก้าวไกล กล่าวระหว่ า ง ล ง ห าเ สี ยงเลือกตั้งซ่อม
เขต 3 จ.ระยอง ว่า ขอยินดีกั บ น า ย ก ค นที่ 30 ของประเทศไทย ส่วนวิกฤติของบ้านเมืองตอนนี้ ไม่ใช่แต่วิกฤติเกี่ยว

กับเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม หรือการศึกษา เป็นวิกฤติเกี่ย ว กั บ ก า ร ศรั ท ธาจากประชาชนด้วย โดยที่ผู้นำคนต่อไปจะต้อง
แก้ปัญหาโดยรวมเอาความคิดของคนในชาติกลับมารวมกัน และได้ฟังสัมภาษณ์ ของคุณเศรษฐา ทวีสิน แล้วว่า
ต้องการเป็นนายกฯ ของประชาชน ก็ขออวยพรให้คุณเศรษฐา ทำอย่างนั้นได้จริงๆ จากกา ร จั บ ขั้ วห ลายขั้วของพรรค

การเมือง คิดว่า การทำงานน่าจะยากเป็นพิเศษ แต่สิ่งที่ได้เคยพูดคุยกับคุณเศรษฐา ทวีสิน ในเวทีดีเบต พูดถึงการ
สมรสเท่าเทียม และสุราก้าวหน้า ว่า ใค ร ม า เป็ น รั ฐ ม น ต รี กลาโหม ซึ่งตนก็สำรวจหลายๆ โพล ว่า จะผลักดันได้จริงๆ
หรือไม่ ยังหวังว่า วิกฤติที่ประเทศได้รับ ผ ล ก ร ะ ทบ จ ะ ไ ด้รับการแก้ไข และก็จ ะ ไ ด้ กู้ วิ ก ฤ ติศ รั ท ธ า กลับมาสู่การเมืองไทย

และ ถึ ง แ ม้ ว่ า จ ะเป็นฝ่ายค้าน ก็เป็นฝ่ายค้านเชิงรุก ที่ยังมีหลายนโยบายที่สามารถผลักดันได้เพื่อให้ผลประโยชน์อยู่กับ
ประชาชนยืนยันว่า การทำงานเป็นฝ่ายค้าน คอ ย ต ร ว จ ส อ บ และถ่วงดุลเพื่อให้รัฐบาลทำงานเป็นไปอย่างบริสุทธิ์ยุติธรรม
และปราบการคอร์รัปชันให้ได้มากที่สุด

How to whitelist website on AdBlocker?

How to whitelist website on AdBlocker?

  1. 1 Click on the AdBlock Plus icon on the top right corner of your browser
  2. 2 Click on "Enabled on this site" from the AdBlock Plus option
  3. 3 Refresh the page and start browsing the site